Definitie

Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Noirefontaine de opdracht geeft tot het leveren van goederen en/of verrichten van diensten.

Toepassing

NoireFontaine is gevestigd in België te 9031 Drongen, Antoon Catriestraat 11 en stelt klanten via haar website in de gelegenheid haar producten te bestellen. Het ondernemingsnummer is BE 0479.974.509 (BTW-nummer). NoireFontaine behoudt het recht voor om deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren. Het accepteren van een aanbieding dan wel het bestellen van producten houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aanvaardt.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk door NoireFontaine worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en NoireFontaine komt tot stand:
– door een bestelling te plaatsen via de website van NoireFontaine en door het volledig betalen van het vermelde bedrag in het winkelwagentje;
– door het ontvangen een bevestiging per e-mail van Noirefontaine waarin zij ontvangst melden, met daarin aangegeven de bestelling.

Door het betalen van de bestelling bevestigt de klant tevens uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Noirefontaine.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

NoireFontaine verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Hierbij hecht NoireFontaine het grootste belang aan de bescherming van uw privacy.  Wij trachten u op een zo begrijpelijk en volledig mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij omgaan met uw privacy. Deze informatie is terug te vinden op de privacy pagina op de website

Prijzen

De vermelde prijzen zijn in € inclusief 21% of 6% BTW naargelang het toepasselijke tarief. De prijzen zijn tevens inclusief de BEBAT toeslagen voor batterijen.

Annulaties

Annulaties kunnen enkel via mail aan webshop@noirefontaine.nl binnen de 24u na bestelling en betaling. Voor een annulatie door de klant zal een administratieve bijdrage verschuldigd zijn van 5€. NoireFontaine behoudt zich het recht voor iedere bestelling, of een deel ervan, te kunnen annuleren mits terugstorten van het volledige bedrag betrekking hebbende op het geannuleerde, binnen de 10 werkdagen na de bestelling.
Alle aanbiedingen van NoireFontaine zijn vrijblijvend en NoireFontaine behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Klachten

Alle klachten met betrekking tot de levering dienen bij NoireFontaine via mail aan webshop@noirefontaine.nl toe te komen binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. In principe worden goederen vervangen en niet terugbetaald.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is tussen partijen van toepassing en de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Onze aanbiedingen zijn normaal 30 dagen geldig na eerste aanbieding tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Mochten binnen deze overeenkomst bepaalde delen door omstandigheden hun geldigheid verliezen, dan blijven de andere bepalingen geldig. Zouden bepaalde tegenstrijdigheden zich voordoen, dan dienen de laatst verschenen omschrijvingen als de geldige worden beschouwd.

Copyright NoireFontaine 2003-2019, alle rechten voorbehouden.