De door NoireFontaine op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Inhoud

De door NoireFontaine verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. NoireFontaine kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. NoireFontaine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Links

Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel NoireFontaine ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat NoireFontaine verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.